Conflict
Van oorlog tot fouten in organisaties; conflict is een breed thema waar veel onderzoekers bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de VU zich mee bezig houden.

Gamen maakt agressief


Gewelddadige games maken jongeren agressief, zegt de hoogleraar Communicatie en mediagebruik prof. dr. Elly Konijn. Ze doet onderzoek naar de effecten van gewelddadige computergames. Zo ontdekte ze dat laagopgeleide jongens meer aangetrokken worden door gewelddadige computerspellen en dat ze die ook als realistischer beschouwen dan hoger opgeleide jongens. En hoe echter een game op ons overkomt, hoe eerder we geneigd zijn om de agressiviteit uit de game mee te nemen in de realiteit.

Fraude en corruptie in Nederland


Ook in een ontwikkeld land als Nederland komen fraude en corruptie voor. Onderzoekers van de afdeling Bestuurswetenschappen houden zich bezig met integriteitskwesties bij het openbaar bestuur.

Zo onderzoekt de emeritus hoogleraar Beleidswetenschappen prof. dr. Hans van den Heuvel mogelijke fraudegevallen bij de provincie Noord-Holland en reageren hij en zijn collega prof. dr. Leo Huberts, hoogleraar Bestuurskunde, regelmatig in de media op corruptiezaken, belangenverstrengeling en andere integriteitsschendingen die aan het licht zijn gekomen.

Dr. Gjalt de Graaf onderzoekt conflicterende waarden in het openbaar bestuur. Transparantie, integriteit, eerlijkheid, efficiëntie en effectiviteit staan hoog in het vaandel binnen het openbaar bestuur, maar in de bestuurlijke praktijk leidt dat nog wel eens tot dilemma’s.

Burgers in oorlogssituaties


Prof. dr. Marlies Glasius is per 1 januari 2012 benoemd als bijzonder hoogleraar Citizens Involvement in War Zones and Post-Conflict Zones. Ze volgt met deze benoeming prof. dr. Mient Jan Faber op, die de leerstoel vanaf april 2004 heeft bekleed. De bijzondere leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de VU en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

Als hoogleraar onderzoekt Marlies Glasius wat burgers doen om zichzelf te beschermen in oorlogssituaties en hun levensomstandigheden zo dragelijk mogelijk te maken. “Dat varieert van water en elektriciteit op gang houden, voedsel regelen en communiceren met de buitenwereld tot zich bewapenen of vluchten”, aldus Glasius. 

Behalve humanitaire interventies neemt ze ook de effecten en effectiviteit van internationale straftribunalen onder de loep en wat burgeractivisten in Nederland en in conflictgebieden verstaan onder ‘burgerveiligheid’.

  • Persoonlijke pagina Marlies Glasius
  • Onderzoeksprogramma Politicologie: Multi-layered governance in Europe and beyond

Conflicten en fouten in organisaties


Conflict kan ook bestudeerd worden in de context van organisties. Dr. Maria Dijkstra onderzoekt bijvoorbeeld conflictmanagement in organisaties. Conflicten op het werk zijn tegelijkertijd ongewenst en onontkoombaar, en met haar onderzoek wil ze inzicht krijgen in de relatie tussen conflict(hantering) op het werk en de gevolgen ervan voor (het welzijn van) een werknemer en de organisatie.

Dr. Kees Boersma onderzoekt de samenwerking (en de problemen die daarbij optreden) tussen politie, brandweer en ambulancedienst en prof. dr. Alfons van Marrewijk en dr. Sierk Ybema richten zich op cross-culturele samenwerking binnen en tussen organisaties.

Dr. Cathy van Dyck en dr. Dick de Gilder richten zich op fouten in organisaties. Ziekenhuizen zetten zich bijvoorbeeld in om hun personeel fouten te laten melden, maar staan tegelijkertijd onder druk van de buitenwereld om foutloos te handelen. “Het is voor de organisatie heel belangrijk dat de fout boven water komt, want anders is het onmogelijk om er wat van te leren”, zegt De Gilder in een interview op deze website.

Burgerschap in Latijns Amerika


Dr. Ton Salmans onderzoek naar de beleving en uitoefening van burgerschap in Latijns Amerika raakt aan de zeer scheve machtsverhoudingen in het continent. De conflicten gaan niet alleen om (toegang tot) macht, maar ook om hoe het burgerschap wordt gedefinitieerd en vormgegeven, om hoe het principe dat iedereen gelijkwaardig is invulling krijgt, en om welke strategieën mensen aanwenden om in een wereld van uitsluitingen het hoofd boven water te houden. Etnische verschillen geven nog een extra dimensie aan de conflicten, omdat ze de noties van burgergelijkheid en collectieve versus individuele rechten op scherp zetten. 

  • Persoonlijke pagina Ton Salman
  • Onderzoeksprogramma Sociale en Culturele Antropologie: Constructing human security in a globalising world

Straatdemonstraties

Conflicten in de politieke arena worden nogal eens uitgevochten op straat. De afdeling sociologie doet onderzoek naar straatdemonstraties. Wie doen mee aan protesten en waarom? Hoe zijn de deelnemers gemobiliseerd? Hoe wordt hun deelname beïnvloedt door de context waarin het protest plaatsvindt? Denk hierbij aan het onderwerp van protest, welke groepen gemobiliseerd hebben, hoe de politie optreedt of het land waar de demonstratie plaatsvindt.  

Prof. dr. Bert Klandermans en dr. Jacquelien van Stekelenburg leiden het internationale onderzoeksproject “Caught in the act of protest: Contextualizing Contestation”. Aan dit project werken onderzoekers uit negen verschillende landen mee: België, Italië, Mexico, Nederland, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Dr. Marie-Louise Damen onderzoekt daarbinnen de invloed van breuklijnen in de samenleving op het ontstaan van straatdemonstraties. Dunya van Troost, MSc, onderzoekt de invloed van de sociale en politieke context op het patroon van protest-emoties onder demonstranten. Anouk van Leeuwen, MPhil, onderzoekt hoe de interactie tussen demonstranten en de politie de sfeer van een straatdemonstratie bepaalt. 

  • Caught in the act of protest: Contextualizing Contestation: www.protestsurvey.eu
  • Onderzoeksprogramma Sociologie: Participating in Society