Veiligheid

Van beveiliging tot de culturele invulling van veiligheid wereldwijd. In het onderzoek van antropologen, bestuurskundigen, organisatiewetenschappers en politicologen is veiligheid een belangrijk thema. Het omvat een verscheidenheid aan bedreigingen, zowel sociaal (criminaliteit, overlast) als fysiek (risico's, rampen). Naast concrete bedreigingen gaat het in dit veld om de vrees voor deze bedreigingen en de manier waarop mensen en samenlevingen daarmee omgaan.

Expertiselab Veiligheid en Veerkracht

Polarisering, radicalisering, culturele tegenstellingen en sociaaleconomische ongelijkheid: meer dan ooit komt het erop aan de verschillen in de samenleving beheersbaar te houden (veiligheid) en de vitaliteit van de samenleving te bevorderen (veerkracht). In de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht, een initiatief van het Institute for Societal Resilience (ISR) en het Verwey-Jonker Instituut, ligt de focus daarom op die ingrediënten en mechanismen die het mogelijk maken om als samenleving veerkrachtig (‘resilient’) te kunnen anticiperen op de snel veranderende maatschappelijke werkelijkheid en de complexe problematiek waarmee we geconfronteerd worden.

Krachtige motor voor antwoorden
De Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht is een expertiselab waarin VU-wetenschappers, experts van het Verwey-Jonker Instituut en andere betrokken organisaties, zoals de Stichting Maatschappij en Veiligheid, Integrale Veiligheidskunde van de Hogeschool Utrecht en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, zich gezamenlijk richten op kennisontwikkeling in co-creatie met professionals in het veiligheidsveld. Deze samenwerking vormt een krachtige motor om academische en tegelijkertijd ook praktijkgerichte antwoorden te vinden op dringende, maatschappelijke vragen rond veiligheid en veerkracht. Zo ondersteunen de betrokken experts bijvoorbeeld gemeenten, de politie en veiligheidsregio’s in hun aanpak van urgente veiligheidsproblemen zoals spanningen in wijken, handhaving en toezicht, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving.

Voortbouwen op expertise
Het expertiselab is verbonden aan de deeltijd leerstoel van VU-hoogleraar Hans Boutellier met de leeropdracht Veiligheid en Veerkracht en bouwt voort op zowel het inmiddels afgeronde VU-programma Veiligheid en Burgerschap als programma’s rondom huiselijk geweld en sociale stabiliteit van het Verwey-Jonker Instituut.

Contact


Netwerken in crisissituaties


veiligheid-crisisnetwerkenDe hoogleraar organisatiewetenschap prof. dr. Peter Groenewegen ontving in maart 2010 samen met de sociologen prof. dr. Marjolein Broese van Groenou en dr. Jacquelien van Stekelenburg een subsidie voor een project over sociale netwerken.

Een van de subprojecten is dat van dr. Kees Boersma, die met een groep studenten gaat onderzoeken hoe netwerken zich ontwikkelen in crisissituaties en hoe die zich verhouden tot bestaande technische communicatiesystemen, intra- en interorganisationele voorbereiding en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

  • Onderzoeksprogramma Organisatiewetenschappen: Organisaties en Processen van Organiseren in de Samenleving 
  • Nieuwsbericht: FSW krijgt 28 Akademie-assistenten

Schurkenstaten en binnenlandse criminelen


veiligheid-criminelenProf. dr. Wolfgang Wagner, hoogleraar internationale veiligheid, kreeg het idee dat landen hun eigen criminelen op dezelfde manier aanpakken als schurkenstaten, zoals Iran en Noord-Korea. Het gaat toch in beide gevallen om een bedreiging voor de veiligheid. In juni 2010 ontving hij een subsidie om het binnenlands en buitenlands veiligheidsbeleid van landen met elkaar te vergelijken aan de hand van onder andere gevangenispopulaties.  

  • Persoonlijke pagina Wolfgang Wagner
  • Onderzoeksprogramma Politicologie: Multi-Layered Governance in Europe and beyond
  • Interview: 'Gevangenispopulaties als graadmeter voor internationaal beleid'