Diversiteit in de Zorg

Onze samenleving vergrijst en wordt steeds pluriformer, en dat vraagt meer aandacht voor diversiteit in de zorg. Al langer is bekend dat vrouwen en lager opgeleiden relatief veel gebruik maken van de acute en langdurige zorg. Nu migrantenpopulaties en LHBTQI-populaties steeds ouder worden, komt er in de zorg ook meer aandacht voor culturele en seksuele diversiteit. 

Vanuit zorgorganisaties is er veel behoefte aan inzicht en expertise over hoe om te gaan met verschillende aspecten van diversiteit in relatie tot cliënten én het diverser wordende personeel. Gemeenten en organisaties op het gebied van zorg en welzijn ontwikkelen vele interventies en projecten om met diverse cliëntenpopulaties om te gaan.

Eerder onderzoek laat zien hoe initiatieven uiteenlopende invullingen van ‘sensitiviteit voor diversiteit’ hanteren - vaak ad hoc en tijdelijk en richten zich vooral op cognitieve aspecten. Er is weinig aandacht voor de uitvoering, vormgeving en  competenties van, voor en door professionals in de praktijk. Tevens sluiten verwachtingen van professionals en organisaties soms weinig aan bij behoeften van cliënten en hun naasten. In dit expertiselab verbinden we wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke partners, evenals professionals en cliënten zelf, om onderzoek en praktijk rondom diversiteit in de zorg dichter bij elkaar te brengen en gezamenlijk duurzame ‘diversiteitssensitieve’ zorg- en werkpraktijken vorm te geven.

Door opbouw van samenwerkingsverbanden tussen academie en praktijk werken we gezamenlijk aan een nieuwe praktijk. Hierin worden inclusie van diversiteit in organisaties structureel en duurzaam ingezet. Tegelijkertijd wordt er (beleidsrelevante) kennis gegenereerd over diversiteitssensitieve zorg- en werkpraktijken. Behalve beschrijvend kwalitatief en statistisch onderzoek, starten we hiervoor participatieve projecten en participatief actieonderzoek (PAR). Hierin zijn stakeholders in de praktijk (organisatiemanagement, professionals als ook cliënten, naasten en informele zorgverleners) mede-eigenaar.

De onderzoeksprojecten vanuit het expertiselab Diversiteit in de Zorg zijn gericht op het vergroten van zowel praktijk- als theoretisch inzicht van verschillende partijen. Zij houden zich bezig met de zorg en welzijn van ouderen, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van zorg voor en het welzijn van alle ouderen, evenals het welzijn van professionals en informele zorgverleners.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Kleurrijke zorg: In hoeverre en hoe zijn vraag en aanbod in de langdurige zorg op elkaar afgestemd, in het bijzonder voor migrantenouderen en LHBTQI-ouderen? Wat zijn belemmerende en succesfactoren in ‘diversiteitsensitief’ beleid en praktijk? Een recente literatuurstudie ‘Kleurrijke zorg’ is hier te downloaden. Deze studie geeft een uitgebreid overzicht van welke onderzoeken en interventies bestaan inzake zorg aan migrantenouderen en LHBTQI-ouderen. Contactpersoon: Hannah Leyerzapf.
  • Veranderende verzorgingsstaat: In hoeverre en hoe dragen de recente veranderingen in de langdurige zorg bij tot meer ongelijkheid in het gebruiken en geven van zorg? Binnen dit thema wordt onderzocht in hoeverre het grotere appèl op mantelzorg vooral terecht komt bij vrouwen, lager opgeleiden en migrantengroepen. Hierbij is ook aandacht voor intersecties in diversiteitsaspecten als gender en sociaaleconomische positie. Tevens is aandacht voor genderverschillen in de uitkomsten van mantelzorg, zoals ervaren zorgbelasting en welbevinden. Contactpersonen: Marjolein Broese van Groenou en Alice de Boer.

Diversiteit in de Zorg is een initiatief van professor Marjolein Broese van Groenou, themaleider Zorg en Welzijn, en van professor Halleh Ghorashi, themaleider Veerkracht, Diversiteit en Inclusie, van het FSW Institute for Societal Resilience (ISR) van de VU in samenwerking met VU medisch centrum (VUmc). Coördinator van het netwerk is Hannah Leyerzapf, onderzoeker diversiteit in de (academische) gezondheidszorg vanuit kritisch-intersectioneel perspectief. Voor vragen kunt u mailen naar: h.leyerzapf@vu.nl.