Veiligheid en Veerkracht

De Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht ondersteunt ministeries, gemeenten, de politie en veiligheidsregio’s bij hun aanpak van veiligheidsproblemen zoals spanningen in wijken, de organisatie van handhaving en toezicht, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving. Op basis van maatwerk en co-creatie werkt de Kenniswerkplaats oplossingsgericht aan betere inzichten, instrumenten en nieuwe concepten. De focus van de onderzoeksprojecten ligt op ingrediënten en mechanismen die het mogelijk maken om als bestuur en samenleving te anticiperen op nieuwe situaties en ‘wicked problems’.

De kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht onderscheidt zich door een multidisciplinaire aanpak. VU-wetenschappers en experts van het Verwey-Jonker Instituut zijn verbonden met organisaties, zoals de Stichting Maatschappij en Veiligheid, Integrale Veiligheidskunde van de Hogeschool Utrecht en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit netwerk probeert praktijkgerichte en wetenschappelijke antwoorden te vinden op dringende, maatschappelijke vragen:

 • Onbehagen en sociale spanningen – veiligheid is voor een belangrijk deel beleving: mensen voelen zich onzeker, bang of boos. Wat betekent dit voor veiligheidsbeleid?
 • Ondermijning en radicalisering – criminelen infiltreren in de bovenwereld. Burgers accepteren het gezag van de overheid niet meer. De democratische rechtstaat staat hierdoor onder druk. Hoe kan de overheid reageren?
 • Politie en haar partners – handhavers (boa’s), beveiligers, veiligheidsteams in het openbaar vervoer en anderen werken met de politie samen. Hoe verhouden zij zich tot elkaar, wat zijn ‘best practices’?
 • Veiligheidsnetwerken – de politie, de gemeente, zorgverleners en woningbouwverenigingen zetten zich in voor een veilige en leefbare buurt. Hoe verloopt hun samenwerking, wat kan beter?
 • Burgerparticipatie en veiligheid – buurtwachten, WhatsApp-groepen en preventieteams zijn populair. Dit kan positief bijdragen aan vertrouwen, maar ook eigenrichting bevorderen. Waar liggen mogelijkheden en grenzen?
 • Veiligheid in verbondenheid – veiligheidsbeleid gaat meestal over bescherming tegen elkaar; over veiligheid als bescherming door elkaar is veel minder bekend. Op welke wijze dragen bijvoorbeeld herstelrecht, vrijwilligers die ex-gedetineerden begeleiden of buurtbemiddeling bij aan een veiliger samenleving?
"Veerkracht zit vooral in de robuustheid van netwerken. Het komt erop aan die goed te organiseren op basis van kennis en vertrouwen in gezamenlijke slagvaardigheid."
Prof. dr. Hans Boutellier
 • Criminogeniteitsmeting – achter de criminaliteitscijfers gaat een patroon schuil van ‘criminogeniteit’: sociale oorzaken voor crimineel gedrag. Met bestaande kwantitatieve informatie over criminogene factoren kunnen prioriteiten worden gesteld voor preventief beleid.
 • Van achteruit naar voren – een governance-model aan de hand waarvan het veiligheidsveld in kaart kan worden gebracht en de specifieke rolverdeling tussen partijen kan worden besproken.
 • Veiligheidsarrangementen – op basis van de metafoor van het voetbalelftal ontwikkelden we een strategisch model om tot samenwerkingsafspraken te komen rond concrete wijkproblemen.
 • Slagvaardigheid van netwerken – de meeste veiligheidsproblemen vragen om samenwerking tussen partijen. We ontwikkelden een meetlat waarmee de effectiviteit (zowel de opbrengst als het proces) is te toetsen.
 • Sociale diagnose/behandel-combinaties – op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve diagnose van een probleem wordt tezamen met betrokken partijen een handelingsstrategie opgesteld gericht op interventies met draagvlak onder de betrokkenen.
"Veiligheid is een basale levensbehoefte die een zo goed mogelijke organisatie behoeft."
Dr. Ronald van Steden

De Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht is een initiatief van het Institute for Societal Resilience (ISR) en het Verwey-Jonker Instituut. Het is verbonden aan de leerstoel Veiligheid & Veerkracht van VU-hoogleraar Hans Boutellier, tevens wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. We bouwen voort op het inmiddels afgeronde VU-onderzoeksprogramma Veiligheid & Burgerschap en de startconferentie van Veiligheid en Veerkracht op 13 juni 2016. Veiligheidsprofessionals en wetenschappers ontwikkelden tijdens deze conferentie een onderzoeksagenda die, waar mogelijk, wordt voortgezet in concrete projecten binnen de kenniswerkplaats.

"Onderzoekers gaan in co-creatie met eerstelijns professionals aan de slag met actuele problemen in gemeenten."

Functioneel onveiligheidsgevoel
Een adviesonderzoek over de veiligheidsbeleving van reizigers in het OV. 

De praktijk en werkbeleving van brandweervrijwilligers in Nederland

De Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht staat open voor onderzoeksvragen, kennisontwikkeling en het bouwen van beleidsinstrumenten op maat.

Contactpersoon is Ronald van Steden (Vrije Universiteit Amsterdam)