Resilient Identities

Dit Expertiselab heeft twee onderwerpen:

 1. Autoritatieve allianties. Opvoedende praktijken voor veerkrachtige identiteiten.
 2. Buro Zend-Uit. Een onderzoek naar online talent-management.

1. Autoritatieve allianties. Opvoedende praktijken voor veerkrachtige identiteiten

“Ze pakken ons land af waar we bij staan”; “Mijn vrienden zijn aan het ‘verkazen’”; “Mijn zoon wil niet meer omgaan met ongelovigen”; “Ik vertrouw alleen echte Nederlanders”; “Het is weer tijd dat er een dictator komt.”

Een handvol willekeurige uitspraken die geregeld voorbijkomen maar kwetsen en polariseren. Wat daaraan te doen? Het expertiselab Resilient Identities gaat op zoek naar een langere termijn strategie om de identiteitsontwikkeling van jongeren uit de sociaal-culturele marge te begeleiden. Hoe kan vanuit uiteenlopende verbanden en instituties genoeg morele invloed worden uitgeoefend op (jonge) burgers om alternatieve te bieden voor extremistische propaganda (en jongeren minder vatbaar te maken voor) zonder hen sociaal of politiek van het democratische samenlevingsproject te vervreemden? Welke samenwerkingsverbanden kunnen moreel gezag creëren zonder te hoeven dreigen met geweld?

Het expertiselab verkent de doelen, de mogelijkheden en beperkingen van “autoritatieve allianties”, waar volwassenen de wereld-zoals-die-nu-is verdedigen én de verbeelding van jonge mensen helpen te stimuleren. Daarom gaan we in detail de factoren en processen onderzoeken die kunnen bijdragen aan veerkrachtige identiteitsvorming. Ook gaan we na welk beleid nodig is om samenwerking tussen de school-, jeugdwerk- en religieuze instellingen te faciliteren ter ondersteuning van veerkrachtige politieke en sociale identificatie- en participatieprocessen. Zo krijgen we zicht op wat er gebeurt wanneer bij het begin van mogelijke verwijdering of radicalisering het gesprek wordt geopend, in plaats van afgesloten.

“In the context of exposure to significant adversity, resilience is: both the capacity of individuals to navigate their way to the psychological, social, cultural, and physical resources that sustain their well-being, and their capacity individually and collectively to negotiate for these resources to be provided in culturally meaningful ways.”(Ungar, 2008, 2011)

Het project is opgedeeld in vier deelprojecten met accent op achtereenvolgens de macro-, meso-, micro- en meta-dimensie van de vraagstelling. Zo hopen we tot inzicht te komen welke veerkracht nodig is in een polariserende samenleving, welke professionele infra(structuur) daarvoor nodig is, welke relaties en regels in de praktijk bijdragen aan die veerkracht, en wat de uitkomsten betekenen voor de verhoudingen tussen praktijk, wetenschap en beleid. Elementen van de socialiserende praktijken zullen door middel van participatief actie-onderzoek worden onderzocht. Dit stelt ons in staat om gegevens samen te verzamelen met actoren in het veld. Voorlopige resultaten op middellange termijn kunnen worden gedeeld die nuttig kunnen zijn voor dringende beleidsbeslissingen.


 1. A. Welke discoursen over veerkrachtige identiteitsvorming zijn van toepassing op PVE in Nederland en daarbuiten?
  B. Van welke sociaal-pedagogische arrangementen kan worden verwacht dat ze veerkrachtige identiteitsontwikkeling bevorderen?

 2. A. In welke mate heeft de vorming van een autoritatieve alliantie positieve invloed op de ontwikkeling van veerkracht onder jongeren tegen polarisatie en gewelddadige radicalisering?
  B. Welke factoren en processen binnen autoritatieve allianties die jongeren ondersteunen en aanspreken op de identiteitsontwikkeling, creëren een moreel gezagsvolle opvoedcontext waardoor jongeren een veerkrachtige identiteit ontwikkelen die helpt om polarisatie en gewelddadige radicalisering tegen te gaan?

 3. A. Hoe kijken beleidsmakers en professionals uit het veiligheidsdomein aan tegen de vorming van autoritatieve allianties?
  B. Welke mogelijkheden zijn er om het sociale domein en het veiligheidsdomein elkaar te laten versterken?

 4. A.Welke social evidence levert het onderzoek op? Welke governance is nodig om autoritatieve allianties te ondersteunen?
Hoofdonderzoeker en programmaleider Dr. Stijn Sieckelinck  studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij heeft zich toegelegd op een pedagogische studie van radicalisering. Sieckelinck adviseert overheden in binnen- en buitenland. Hij is tevens bestuurslid van de Quality Board van het EU-Radicalisation Awareness Network (RAN). In het najaar van 2017 was hij ook visiting professor aan McGill University, Montreal (Canada).

2. Buro Zend-Uit. Een onderzoek naar online talent-management

Wie controleert of uitzendureaus discrimeren? Nou, niemand. (NOS, woensdag 31 januari)
Hedendaagse extremistische groeperingen als I.S. opereren als semiprofessionele uitzendbureaus voor gefrustreerde jongeren. Zij buiten niet enkel kwetsbaarheden uit maar ook talenten. (Sieckelinck, 2017 in ‘Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld.)

Het project Buro Zend-uit ondersteunt een zoektocht van en door jongeren die buiten de boot dreigen te vallen (en hun directe omgeving) naar strategieën om veerkrachtige identiteiten te ontwikkelen. Deze strategieën helpen jongeren om op nieuwe manieren uiting te geven aan hun opvattingen, idealen en emoties. Hierdoor zijn ze beter opgewassen tegen de verleidingen (en druk) die van extremisme en radicalisering. We stellen hierbij de vraag hoe we door diverse sociale (en culturele) interventies jongeren kunnen raken, verleiden en bewuster laten worden van wat ze wel ‘in huis hebben’. Door vervolgens zelf het heft in eigen handen te nemen en een zend-uit bureau te creëren wordt de afhankelijk verkleind van gangbare participatiestructuren (cq. Gangbare Uitzendbureaus)

Voor dit onderzoek werken de onderzoekers nauw samen met beleidsmakers, jongerenwerkers en jongeren zelf. Jongerenwerkers hebben toegang tot groepen jongeren die moeilijker bereikbaar en benaderbaar zijn, ook jongeren die (dreigen te) radicaliseren. Zij hebben de know-how en expertise in huis om te kunnen interveniëren op het niveau van de jongeren en als dusdanig aansluiting te maken tussen de wereld van de instituties en leefwereld. De deelnemende jongeren worden uitgenodigd om als volwaardig mede-onderzoekers naar hun eigen situatie te kijken en kennis daarover te delen met de andere partners in het actie-onderzoek.

Buro Zend-uit is het resultaat van een samenwerkingstraject Radical Reframing Identiteit en Integratie (RRII) dat in 2016-2017 werd uitgevoerd in Arnhem, Den-Haag en Sydney. FSW-wetenschapper Stijn Sieckelinck heeft samen met ontwerper Luuk Wiehink (NoAcademy), Arnhemse jongerenwerkers, GameChangersStudio en wetenschappers Maike Kooijmans en Liam Stephens een NWA Startimpuls gehonoreerd gekregen om Buro Zend-uit verder tot ontwikkeling te brengen en de werking ervan te onderzoeken. Het project valt onder het Expertiselab Resilient Identities . De resultaten van dit  onderzoeksproject worden dan ook meegenomen in het overkoepelende onderzoek naar Autoritatieve Allianties. Opvoedende Praktijken voor Veerkrachtige  Identiteiten (2017-2020).