FSW-onderzoeksprijzen

Uitreiking

De FSW Dissertatieprijs beoogt kwalitatief hoogstaand empirisch onderzoek op het brede terrein van de sociale wetenschappen te vergroten. Inhoudelijk gezien is er geen beperking aan een gekozen thema van onderzoek. Deze erkenning verschaft een voorbeeld aan andere promovendi, stelt promovendi, afdelingen en de faculteit als geheel in staat om jaarlijks voorbeelden aan te dragen van excellent onderzoek en biedt mogelijkheden om het onderzoek van de faculteit aan de buitenwereld te communiceren. Voor toekenning van de FSW Dissertatieprijs komen alle FSW oud-promovendi in aanmerking die hun dissertatie in de afgelopen twee jaar aan de faculteit hebben verdedigd. Elke wetenschappelijke afdeling van FSW mag jaarlijks één kandidaat voordragen.

De genomineerden voor de FSW Dissertatieprijs 2019

Chei Billedo

Chei Billedo (Communicatiewetenschap): ‘Never too far away? The Roles of Social Network Sites in Sojourners' Adjustment’

Communicatiewetenschapper Chei Joy Billedo onderzocht de rol van sites als Facebook in het integratieproces en concludeert dat deze niet altijd een gunstig effect hebben op het aanpassen in je nieuwe thuisland. In haar onderzoek ‘Never Too Far Away? The Roles of Social Network Sites in Sojourners' Adjustment’ heeft Billedo gekeken naar in hoeverre sociale netwerksites expats en internationale studenten helpen in het aanpassen en thuis voelen in hun nieuwe thuisland. Zo heeft ze de relatieve effecten van sociale netwerken en face-to-face interacties vergeleken bij het ervaren van sociale steun, heimwee en aanpassing in het gastland. Ook heeft ze de rol van sites als Facebook onderzocht bij het onderhouden van romantische lange afstandsrelaties. Met haar onderzoek hoopt Billedo meer inzicht te geven in de noodzaak van ‘social networks’ zoals Facebook in het uitwisselen van ervaringen voor internationale ‘sojojourners’, zoals internationale studenten en expats.

Nelly Schotborgh

Nelly Schotborgh-van de Ven (Bestuurskunde en Politicologie):  ‘De wortels van publieke fraude- en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk’

Het proefschrift van Nelly Schotborgh-van de Ven gaat over publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ze blikt kort terug op de historie van fraude en corruptie en de ontwikkeling van deze fenomenen in de Cariben. Zij bestudeerde 46 gevallen van (vermeende) publieke fraude en corruptie die voor de rechter in hoger beroep zijn gekomen tussen 2000 en 2015. De verschijningsvormen van de zaken en de organisaties waarin de fraude en corruptie heeft plaatsgevonden zijn beschreven. Schotborgh analyseerde welke kenmerken van de organisaties en van de betrokken individuen, fraude- en corruptie beïnvloeden. Tenslotte zijn de resultaten geplaatst in de context van het Caribisch deel van het Koninkrijk met aandacht voor de bestuurlijke ontwikkeling, het politieke systeem, de financieel-economische situatie en het toerisme, de koloniale geschiedenis en het slavernij verleden, de cultuur en religie, de geografische ligging en de kleinschaligheid.

Isminta Waldring


Ismintha Waldring (Sociologie): ‘The fine art of boundary sensitivity: Second-generation professionals engaging with social boundaries in the workplace’

De pathways to success van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse tweede generatie professionals zijn geanalyseerd middels de centrale onderzoeksvraag: Hoe openen sociale grenzen en hoe worden sociale grenzen geopend op de werkplek door tweede generatie professionals? De relevantie van deze vraag valt binnen een sociale context waarin uitsluitende sociale grenzen doorsijpelen in organisaties, en tweede generatie professionals genoopt zijn tot het maken van een uitsluitende identiteitskeuze om toegang te kunnen verkrijgen tot de binnenkant van de sociale grenzen. De thesis laat zien dat tweede generatie professionals zich onthouden van het maken van deze uitsluitende keuze omdat ze “sameness” en “difference” afwisselend inzetten, en daarmee facetten van verschillende sociale grensstrategieën toepassen. Dit resulteert in de “boundary sensitivity” strategie. Door “sameness” maakt boundary sensitivity ruimte voor de introductie van tweede generatie professionals als nieuwkomers in posities van invloed en macht in organisaties. Terwijl boundary sensitivity door “difference” sociale grenzen in organisaties ter discussie kan stellen.

M van Wieringen

Marieke van Wieringen (Organisatiewetenschappen): ‘“Care is not just about care anymore”: Micro-level responses to institutional complexity and change in the Dutch home-care sector’ (winnaar)

De Nederlandse thuiszorgsector is een complexe institutionele omgeving. Er bestaan een professionele zorg logica met waarden als cliëntgerichtheid, het leveren van goede zorg en professionele autonomie; en een conflicterende management logica gekenmerkt door standaardisatie, bezuinigingen en verantwoordingseisen. Marieke onderzoekt hoe zorgverleners en managers omgaan met veranderingen in de balans tussen deze twee logica. Zorgverleners omzeilen de invloed van de management logica door soms andere zorg te leveren dan formeel toegewezen. Uit compassie voor de cliënt voorzien zij zo in zorgvragen waarin anders niet wordt voorzien. Managers staan dit oogluikend toe, omdat ze vinden dat zorgprofessionals het best kunnen bepalen wat cliënten nodig hebben. Met de hervorming van de langdurige zorg herkregen wijkverpleegkundigen een centrale rol in de zorgverlening, “zoals vroeger”. Het oppakken van die rol wordt bemoeilijkt door de voortdurende invloed van de conflicterende management logica. Marieke laat zien welke rationele, normatieve en emotionele overwegingen het handelen van mensen in een institutionele complexe omgeving bepalen.

De FSW onderzoeksprijs heeft tot doel om de meest aansprekende, veelbelovende en originele onderzoeksprestaties voor het voetlicht te brengen. Deze erkenning stimuleert de genomineerden om op dezelfde weg door te gaan, verschaft een voorbeeld aan andere onderzoekers, stelt de afdelingen en de faculteit als geheel in staat om tweejaarlijks voorbeelden aan te dragen van onderzoek dat bij uitstek bijdraagt aan het volbrengen van de missie van de faculteit en biedt mogelijkheden om het onderzoek van de faculteit aan de buitenwereld te communiceren. Voor toekenning van de FSW Onderzoeksprijs komen alle FSW-onderzoekers in aanmerking, ongeacht functie en taak. Voor de toekenning van de FSW Onderzoeksprijs komen niet in aanmerking: a) personen die deel uitmaken van de jury; b) personen die de FSW onderzoeksprijs in de voorgaande 5 jaar reeds hebben ontvangen. Elke wetenschappelijke afdeling van FSW mag tweejaarlijks één kandidaat voordragen.

Genomineerden 2019

Ghorashi

Halleh Ghorashi (Sociologie) (winnaar)
In de afgelopen twintig jaar heeft Ghorashi diverse disciplinaire perspectieven (antropologie, sociologie, genderstudies, filosofie en organisatiewetenschappen) gebruikt voor onderzoek naar de processen van in- en uitsluiting in het leven van migranten en vluchtelingen. In combinatie met verschillende methodes (discourse analyse, etnografisch onderzoek, levensverhalen en experimenteel co-creatief onderzoek) heeft ze bijgedragen aan de discussies rondom diversiteit en inclusie en belonging in een democratische context. In 2018 heeft ze Vici-beurs van NWO gekregen voor het onderzoek ‘Geëngageerde wetenschap en transformatieve narratieven in vergelijkend perspectief’. Het project wil door onderzoek bijdragen aan een integralere en transformatievere vorm van samenwerking tussen academie en samenleving, vanuit het uitgangspunt dat geëngageerde wetenschap kan helpen de sociale en academische verbeeldingskracht rondom inclusie te vergroten. Het empirische doel van het project is de inclusie van vluchtelingen (door een combinatie van een narratieve en co-creatiemethodologie) in Zuid Africa, de VS en Nederland te onderzoeken.

De Graaff

Naná de Graaff (Bestuurswetenschap en Politicologie)
Van Trump en handels oorlog tot Brexit en klimaat verandering, de gevestigde elite-netwerken en bestuursvormen bevinden zich in een crisis, althans in veel Westerse democratieën. Uitgedaagd van binnenuit - met woekerend populisme, toenemende ongelijkheid en separatisme - en van buitenaf, waar opkomend China zich steeds meer positioneert als een wereldleider in de politiek en in de wereldeconomie. De crisis van het eliteleiderschap in het Westen valt dus samen met een steeds sterker en pro-actiever leiderschap in China. Met de toenemende invloed van China roept dit vragen op over de gevolgen die dat zal hebben voor de liberale wereld en de democratie. De Graaff onderzoekt hoe leidende elites zich verhouden tot deze uitdagingen. Aan de hand van innovatieve ‘mapping’ technieken en sociale netwerkanalyse werpt haar onderzoek licht op deze vragen door een analyse van de veranderende elite macht structuren in Amerika en China en de manier waarop dit het bestuur en de internationale betrekkingen in de 21e eeuw beïnvloedt, in tijden van transitie. 

Roskes

Marieke Roskes (Organisatiewetenschappen)
Marieke Roskes onderzoekt de effecten van motivatie op welbevinden en prestatie en ontwikkelt interventies om stress in organisaties te verminderen en prestaties te verbeteren. Ze zoekt antwoorden op vragen zoals: Hoe beïnvloeden motivatie en werkdruk burn-out, en hoe kan het worden voorkomen? Wat kunnen organisaties doen om creatieve ideeën te vertalen naar verantwoordelijke innovatie? Hoe kunnen mensen hun werk organiseren om creativiteit te faciliteren? Bijvoorbeeld, mensen die bang zijn om te falen gaan vaak voorzichtig en systematisch te werk. Dit maakt het moeilijk om creatieve ideeën te bedenken terwijl die juist cruciaal kunnen zijn om te innoveren, aanpassen aan veranderingen, en competitie voor te blijven. Roskes ontwikkelde een theoretisch model om te voorspellen wanneer en op welke manier restricties creativiteit faciliteren. Hierop gebaseerd test ze, in een project dat wordt gefinancierd door een veni beurs van NWO, interventies om creativiteit te stimuleren, ook als er veel werkdruk wordt ervaren.

Sunier

Thijl Sunier (Sociale en Culturele Antropologie)
Vanaf het einde van de jaren zeventig richtte Thijl Sunier zich op de studie van migranten in Europa, voornamelijk van Turkse afkomst. Eind jaren tachtig verschoof zijn focus geleidelijk naar de islam en deed hij promotieonderzoek naar Turkse islamitische organisaties in Europa en Turkije. In de jaren negentig tot het midden van de jaren 2000 was Sunier betrokken bij internationale onderzoeksprojecten over de islam, onderwijs en natievorming in Europa. Later richtte hij zich meer op religiositeit, religieus gezag, antropologie van moraliteit en religieuze ‘world-making’ onder moslims. Momenteel is Sunier betrokken bij een internationaal met Europees geld gefinancierd project over islam en digitalisering, ‘Mediating Islam in the Digital Age’ (MIDA). Dit project brengt verschillende Europese universiteiten en vijftien jonge onderzoekers van over de hele wereld samen. Sinds 2010 is Thijl Sunier voorzitter van de Nederlandse Interuniversitaire School voor Islam Studies (NISIS) en sinds 2016 is hij uitvoerend redacteur van de Journal of Muslims in Europe (JOME).

Mariken van der Velden

Mariken van der Velden (Communicatiewetenschap)
Kiezers lijken politici af te straffen voor het maken van compromissen. Toch is er vrijwel niets bekend over de gevolgen van compromissen voor politici en kiezers. Dit kennisgebrek is problematisch, omdat samenlevingen geconfronteerd worden met toenemende politieke polarisatie en versnippering. Deze tendensen maken compromissen steeds noodzakelijker, maar ook steeds meer omstreden. In haar onderzoek stelt Mariken van der Velden dat politieke compromissen politici dwingen om hun beslissingen strategisch te communiceren om eventueel verlies tijdens verkiezingen te beperken. Zij onderzoekt de Nederlandse, Duitse en Spaanse casus en test haar argumentatie op drie niveaus: (1) gebruik makend van geavanceerde computationele tekstanalyse in combinatie met casus-georiënteerde benaderingen om vast te stellen hoe politici compromissen communiceren; (2) experimenteel onderzoek naar de bereidheid van kiezers om compromissen te accepteren met behulp van Virtual Reality technieken; en (3) het samenvoegen van de twee door gebruik te maken van regressie- en experimentele technieken om de effecten van compromissen te bestuderen. Het onderzoek van Van der Velden vergroot ons begrip van de kritische houding van kiezers ten opzichte van democratische processen, zoals de vorming van een coalitieregering - door populisten 'kartel politiek' genoemd.