Zorg en welzijn in een veerkrachtige samenleving

Marjolein Broese van Groenou
Marjolein Broese van Groenou, themaleider Zorg en welzijn in een veerkrachtige samenleving

Welke factoren zijn binnen zorg en welzijn van belang voor individuele veerkracht? Hoe gaan organisaties om met de effecten van regelingen voor zorg en sociale zekerheid? Welk overheidsbeleid draagt bij aan individuele en maatschappelijke veerkracht in vormen van formele en informele participatie?

Het Onderzoek

Societal resilience wordt binnen het domein van zorg en welzijn door een aantal factoren bedreigd. Onze maatschappelijke sociale structuur staat onder druk door toename van hulpbehoevenden als gevolg van veroudering, migratie en toegenomen armoede. Het aanbod van hulp en zorg staat zwaar onder druk en de overheid beweegt steeds meer in de richting van zelfredzaamheid. Hoe te komen tot een zodanige sociaal-maatschappelijke structuur dat een hoog niveau van sociale solidariteit en gelijke kansen om maatschappelijk te participeren behouden blijven?

Nieuwe technologieën in de zorg

Binnen het thema Zorg en welzijn onderzoeken wij onder welke condities burgers succesvol kunnen zijn in formele en informele vormen van participatie. In hoeverre zijn verschillen in kansen op opleiding, arbeidsmarktparticipatie, politieke en sociale participatie hierop van invloed? En wat is het gevolg voor gezondheid, welbevinden en de kwaliteit van leven? Een andere focus betreft het gebruik van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld robots in de zorg) en de inzet van vrijwilligers door lokale organisaties. Ook kijken we naar de inzet van werkgevers en in hoeverre zij arbeidsparticipatie van specifieke groepen, zoals ouderen en gehandicapten, mogelijk maken. Tot slot onderzoeken wij welk sociaal beleid individuen en samenlevingen optimaal in staat stellen om te gaan met sociale risico's.

Relevante onderzoeksvragen

  • Individuele verschillen in arbeidsparticipatie, onderwijs, politieke en sociale participatie, informele zorgverlening; onder welke individuele en sociale randvoorwaarden slagen burgers erin formele en informele vormen van participatie te bewerkstelligen?
  • Wat zijn de effecten van nieuwe vormen van institutionele arrangementen met betrekking tot de arbeidsmarkt, zorg en sociale zekerheid?
  • Hoe kunnen nieuwe bestuursstructuren en organisatievormen bijdragen aan zorg en welzijn met oog voor een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden, financiële systemen en samenwerkingsverbanden tussen overheid, de markt, ‘civil society’ en burgers?