Interbestuurlijke betrekkingen

Stelsels van binnenlands bestuur zijn opgebouwd uit een groot aantal instanties op verschillende bestuursniveaus. Het Nederlandse stelsel kent naast algemene bestuurseenheden zoals het Rijk, provincies en gemeenten ook een groot aantal functionele bestuursorganen, zoals waterschappen en zelfstandige bestuursorganen. Enerzijds heeft het vak als doel kennis en inzicht te verschaffen in de inrichting en werking van nationale bestuurlijke stelsels. Anderzijds is het vak bedoeld als oefening in het uitvoeren van een analyse en/of het ontwikkelen van een advies met betrekking tot de inrichting van het openbaar bestuur.

Inhoud Interbestuurlijke betrekkingen

Het vak Interbestuurlijke betrekkingen is opgebouwd uit een aantal onderwerpen. In de eerste plaats wordt ingegaan op verschillende typen bestuurlijke stelsels en de achterliggende normatieve theorieën. In dat verband wordt het Nederlandse bestuurlijke stelsel vergeleken met een aantal bestuurlijke stelsels van andere Europese landen, en wordt in het bijzonder gekeken naar de positie van het lokale en van het middenbestuur. Voorts wordt aandacht besteed aan de vormgeving van de verhoudingen tussen eenheden op verschillende bestuursniveaus, de verdeling van taken en bevoegdheden, en vraagstukken van centralisatie en decentralisatie. Een derde thema betreft de vormgeving en de werking van samenwerking en coördinatie tussen bestuursorganen. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het vraagstuk van intergemeentelijke samenwerking en op bestuur in stedelijke agglomeraties.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het najaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenDr. J.R. Hulst
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormOpdrachten en werkstukken
Meer informatieContact en algemene informatie