Postacademisch onderwijs voor Professionals

BestuurskundeDe VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS) biedt hoogwaardig academisch onderwijs voor de professional van nu. Met de postacademische opleidingen, cursussen en masterclasses van VASS leert u als professional met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor bestuurlijke en organisatievraagstukken. VASS biedt kleinschalig, intensief en interactief onderwijs, gedoceerd door wetenschappers van topniveau, die in alle opleidingen en cursussen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit doen zij door de meest recente theorieën te combineren met de praktijkervaring van de deelnemers en intervisie.

De VU Academie voor Sociale Wetenschappen biedt diverse opleidingen, modules, cursussen en masterclasses aan. Klik op de titels voor uitgebreide informatie.

Governance, Organisatie en Management
De opleiding Governance, Organisatie en Management biedt reflectie en inzicht op complexe bestuurlijke en organisatiedilemma's. Ervaren professionals, zoals managers, adviseurs, bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers, krijgen handvatten om weloverwogen afwegingen en keuzes te maken binnen hun organisatie. De opleiding bestaat uit verschillende modules, die u ook los van elkaar kunt volgen.
Leergang Responsief Bestuur en Recht
Gemeentejuristen moeten niet alleen de bestuursrechtelijke leerstukken beheersen maar ook op een effectieve manier om kunnen gaan met politici, bestuurders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarom werken de Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU en de Faculteit der Sociale Wetenschappen VU samen in een nieuwe leergang Responsief Recht en Bestuur. Gemeentejuristen worden getraind in de toepassing van hun juridisch instrumentarium binnen de bestuurlijke en politieke omgeving. Het is een multidisciplinair leergang die juridische inzichten en sociaalwetenschappelijke inzichten verbindt waardoor gemeentejuristen over een dieper inzicht in hun organisatie gaan beschikken en hun handelingsmogelijkheden kunnen vergroten. De aanpak is praktisch gericht en interactief; de handelingspraktijk van de gemeentejurist vormt steeds het uitgangspunt.
Filantropie 
De opleiding Filantropie is bedoeld om uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat u in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein. De opleiding richt zich op professionals in de filantropie, zoals fondsenwervers en fondsbeheerders, beleidsmedewerkers in de publieke sector, instituten en charitas bankiers, maar ook directeuren van vermogensfondsen.
Besturen van filantropische fondsen
De opleiding Besturen van filantropische fondsen rust u aan de hand van thematische bijeenkomsten in een kort tijdsbestek toe om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De opleiding is gericht op (toekomstige) vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen. 
Losse cursussen en gratis masterclasses 
Naast de modules die vallen binnen de opleidingen verzorgen wij ook losse cursussen en gratis masterclasses.
Mastervakken Bestuurskunde voor professionals
Door vakken van de reguliere master Bestuurskunde te volgen naast uw baan, kunt u direct de nieuw opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk. Bestuurskunde voor professionals biedt de mogelijkheid om u te specialiseren in een van de volgende vier richtingen: Besturen van veiligheid, Besturen van zorgvernieuwing, Besturen van maatschappelijke organisaties, Kwaliteit van besturen. 

VASS on Twitter  VASS on LinkedIn  Facebook-icoon