VU School of Governance

GfSbanner1Professionals van nu (werkzaam in de publieke of semipublieke sector) beschikken niet alleen over specifieke vakkennis maar behoren ook vanuit een breder perspectief hun werk te organiseren en eventueel leiding te kunnen geven en (maatschappelijke) problemen binnen hun werksituatie op te lossen.

Daarom werken aan de VU de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (RCH), de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) en de School of Business and Economics (SBE) samen bij multidisciplinaire leergangen, masterclasses en cursussen voor professionals. Wetenschappelijke inzichten en praktijkonderzoek vanuit meerdere wetenschappen worden gecombineerd zodat professionals over meer competenties beschikken om goed leiding te geven en problemen binnen hun organisatie tot oplossing te brengen.

OpleidingStart
Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
Uit onderzoek blijkt dat gemeenten burgers vaak vanuit wantrouwen benaderen en dat een interne reflex is om meer regels te maken en meer controle in te bouwen. Dat kan heel anders. Organisaties waarbinnen professionals met vertrouwen met elkaar en met hun omgeving omgaan, functioneren effectiever en ‘responsiever’. Hoe je dat doet en kunt toepassen binnen de eigen werksituatie leer je in de nieuwe opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen. De opleiding richt zich op professionals binnen gemeentelijke organisaties, met een gedegen werkervaring die voor de uitdaging staan om minder vanuit regels en controle en meer vanuit vertrouwen leiding te geven of te organiseren.
9 oktober 2019
De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers
Gemeentejuristen moeten niet alleen de bestuursrechtelijke leerstukken beheersen maar ook op een effectieve manier om kunnen gaan met politici, bestuurders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Gemeentejuristen worden getraind in de toepassing van hun juridisch instrumentarium binnen de bestuurlijke en politieke omgeving. Het is een multidisciplinair leergang die juridische inzichten en sociaalwetenschappelijke inzichten verbindt waardoor gemeentejuristen over een dieper inzicht in hun organisatie gaan beschikken en hun handelingsmogelijkheden kunnen vergroten. De aanpak is praktisch gericht en interactief; de handelingspraktijk van de gemeentejurist vormt steeds het uitgangspunt.
1 november 2019
De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Waar vroeger de zorg voor orde en veiligheid primair een overheidstaak was, is er nu een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking. Deze opleiding leert professionals bij gemeenten die betrokken zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de  vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe de noodzakelijke samenwerking georganiseerd moet worden.
17 januari 2020