Programma opleiding Sturen en Leidinggeven vanuit vertrouwen

Bijeenkomst 1: Vertrouwen bouwen en behouden 
Na een korte toelichting op de opzet van de opleiding en een kennismaking, gaan wij aan de slag met een casus, met daarbinnen korte colleges over vertrouwen bouwen en behouden door dr. ir. Frédérique Six MBA. Na het avondeten volgt een college over de bredere context door Frédérique Six met gezamenlijke reflectie. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 2: Condities voor vertrouwen 
De bijeenkomst begint met een interactief college van dr. Tjerk Budding RA over de relatie tussen vertrouwen en controle. Daarna volgt een introductie van de vertrouwensscan en gaan deelnemers deze scan toepassen op verschillende relaties in hun werk (zowel binnen de organisatie als met externen). Ook geeft Frédérique Six een college over vertrouwen tussen /in organisaties. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 3: Dialogisch leiderschap
In deze bijeenkomst leert prof. dr. Rens van Loon de deelnemers hoe om te gaan met morele dilemma’s en het  creëren van de condities voor een dialoog met collega’s en partners. Hierbij komen de dimensies van gevoel, ratio en non-verbaal gedrag aan de orde. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden en met het omgaan met verstoringen. Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 4: Goede  praktijken
In deze bijeenkomst presenteren praktijkexperts hun ervaringen bij een aantal goede praktijken met ruim tijd voor vragen van en reflectie met de deelnemers. Hier is ook aandacht voor de politiek-bestuurlijke dimensie van sturen vanuit vertrouwen: met welke krachten en emoties binnen jouw eigen organisatie moet je rekening houden. Na afloop van de inleidingen reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director op wat zij hebben geleerd van de goede praktijken voor hun eigen praktijk. Verder wordt gezamenlijk een casus geanalyseerd en besproken; afhankelijk van de actualiteit zal daar op ingespeeld worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 5: Lerende bureaucratie en vertrouwen
In deze bijeenkomst behandelt dr. Arre Zuurmond, aan de hand van casussen uit zijn eigen praktijk, de overgang van Weber’s bureaucratie naar een dieplerende organisatie waar de burger centraal staat en oog is voor sociale rechtvaardigheidsvraagstukken. Deelnemers krijgen praktische handreikingen om effectief om te gaan met veranderingen in hun organisatie. Na afloop reflecteren de deelnemers onder leiding van de academic director over het college en maken zij de verbinding met processen van vertrouwen bouwen en behouden (omgaan met verstoringen). Ook wordt de relatie met de eigen praktijk/casus gemaakt. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 6: Drie bijzondere thema’s
In dit college werken we drie bijzondere thema’s uit waar sturen vanuit vertrouwen relevant is. In elke college presenteert een docent, die wetenschap en praktijk combineert, wetenschappelijke modellen en vertaalt die met de deelnemers naar handelingsperspectieven voor de praktijk. Dit gebeurt aan de hand van een casus (casussen) uit de praktijk. Het eerste thema is Contracteren en aanbesteden vanuit vertrouwen, waar mr. Tim Robbe deelnemers meeneemt in een praktijkcasus en een model presenteert om meer vanuit vertrouwen naar processen van aanbesteden en contracteren te kijken. Het tweede thema is Samenwerken in netwerken of ketens vanuit vertrouwen, waar dr. Hans Bosselaar deelnemers interactief meeneemt in een model om anders naar netwerk- en ketensamenwerking te kijken. In het derde thema, neemt prof. dr. Marcel Veenswijk de deelnemers mee in het organisatie-antropologische perspectief op cultuurverandering binnen organisaties. Dit is heel relevant voor organisaties de over willen stappen van werken vanuit wantrouwen naar werken vanuit vertrouwen. De bijeenkomst wordt afgesloten met het in kleine groepjes bespreken van ieders individuele casus en welke acties daar de komende weken voor nodig zijn.

Bijeenkomst 7: presentatie van de papers, afsluiting, diploma-uitreiking

Opdracht: eigen casus/praktijkprobleem uitwerken
Gedurende de doorlooptijd van deze opleiding passen de deelnemers hun kennis en inzichten direct toe in hun praktijk. Hiermee is deze opleiding direct van nut voor de organisatie waar de deelnemer werkt en heeft de opleiding ook elementen van een leerlab/leeratelieratelier in zich (academic action learning). Deelnemers werken tussen elke bijeenkomst aan hun eigen casus en rapporteren aan het einde van elke bijeenkomst terug over hun ervaringen en bevindingen; collega-deelnemers geven feedback. Uitdagingen waar men tegenaan loopt kunnen besproken worden. Tevens worden de nieuwe inzichten vertaald naar de opdracht voor de komende maand op weg naar de volgende bijeenkomst. Tijdens de intake wordt de eigen casus al besproken.

Literatuur
Per bijeenkomst wordt geruime tijd vooraf literatuur verstuurd (digitaal) ter voorbereiding op het thema dat die bijeenkomst aan de orde is.