dr.mr. Hans BosselaarDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83622
2e-51
j.h.bosselaar@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Academic manager onderzoeksprogramma Governance of Activation

Specialisatie

 • Arbeidsmarkt
 • Re-integratie

Onderzoek

Als academic manager ben ik voor twee dagen in de week verbonden aan het onderzoeksprogramma Governance of Activation.
Daarnaast ben ik als zelfstandig gevestigd onderzoeker gevestigd met bureau MECCANO kennis voor beleid. In beide functies ben ik als onderzoeker/projectleider betrokken bij onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Publicaties

Publicaties (Bron: METIS VU)

 • Bannink, D. en H. Bosselaar (2010)
  Keuzevrijheid na de keuze, te verschijnen in Bestuurskunde zomer 2010
 • Bosselaar, H. en R. Prins (2010)
  Op eigen kracht, persoonsgebonden budgetten bij re-integratie, Utrecht, Divosa
 • Bosselaar, H., (2009)
  Naar een wederkerige uitvoeringspraktijk, in: J. Kok (red), Kennis voor beleid en uitvoering in de sociale zekerheid, Amsterdam: UWV, 2009, 162-166
 • Bosselaar, H. (2008)
  Vraagsturing: basis voor de nieuwe dynamiek van participatiedienstverlening, paper op verzoek van het secretariaat van de Commissie fundamentele herbezinning WSW, Utrecht, Meccano kennis voor beleid
 • Bosselaar, H. en R. Prins (2008)
  Werkenderwijs met pgb, tussenrapportage over gemeentelijke initiatieven met persoonsgebonden budgetten Utrecht, Divosa
 • Berg, van den, M., H. Bosselaar en M. van der Veer (2007)
  Evaluatie cliëntenparticipatie WWB, een landelijk beeld van de lokale vormgeving, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Bosselaar, H., (2007)
  Naar eigen regie over workability in: P. van Lieshout e.a. (red.) Ziek en mondig op het werk. Dilemma’s bij veranderende verhoudingen Nieuwerkerk aan den IJssel, Geling Publishing, blz. 31-42
 • Bosselaar, H. en R. Prins (2007)
  Personal return to work budgets for persons with disabilities: demand-based delivery of reintegration services in the Netherlands in: European journal of social security, volume 9 (2007), 2, p.111-125.
 • Bosselaar, H., D. Bannink, C. van Deursen en W. Trommel (2007)
  Werkt de WWB? Resultaten van de ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen Rijk en gemeenten Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Berg, van den, M., H. Bosselaar en M. den Hoedt (2006)
  Terugbladeren in de Agenda voor de Toekomst, Een inventariserend onderzoek naar de opbrengsten van de Agenda voor de Toekomst 2001-2005, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Bosselaar, H., (2006)
  De vraag als antwoord? Normatieve risico’s van vraagsturing en de implicaties voor de rol van professionals, in: Beleid en Maatschappij 2006/3
 • Bosselaar, H., M. van den Berg en M. den Hoedt (2006)
  Re-integratie van oudere werkzoekenden, Lessen uit de eerste good practices, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Bosselaar, H. en R. Prins (2006)
  Aan het werk met prb. Van regisseur naar coach, Utrecht, Divosa
 • Bosselaar, H. (2005)
  De vraag als antwoord. Vraagsturing en sociaal beleid: voorwaarden en risico’s. Den Haag,
 • Bosselaar, H., B. Cuelenaere, W.M. Heijdel en de afdeling BIV van UWV (2005)
  Samen werken aan de oplossing voor het bezwaar. Eindverslag project Mediation bij Bezwaar en Beroep, Amsterdam, UWV
 • Bosselaar, H. en J. Komduur (2005)
  Tussen de regels. Analyse van belemmeringen in de praktijk van de Wet verbetering poortwachter, Amsterdam, Breed Platform Verzekerden en Werk
 • Bosselaar, H., F. Reijenga en T. van der Toorn (2005)
  Rechercheur Kroon en het geheim van de 2,5% ziekteverzuim, Den Haag, Reed Business Information