Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten van Quality of Governance houden zich onder meer bezig met het identificeren van de publieke waarden die van belang zijn voor goed besturen in het openbaar bestuur (Huberts, De Graaf, Smulders, Van der Wal) en in publiek-private samenwerkingsverbanden (Reynaers). En hoe verhouden dergelijke waarden zich onderling bij het nemen van besluiten (Paanakker, De Graaf)? Daarbij is ook aandacht voor verschillen in waardehiërarchieën in historisch (Hoenderboom, Wagenaar) en grirnationaal vergelijkend perspectief (Van der Wal, Apapoe, De Bruijn), als ook voor de waarden die relevant zijn om het doen en laten van andere betrokken actoren te begrijpen en te verklaren (zoals belangengroepen: Braun en uitvoerende ambtenaren: Maesschalck).

Een ander deel van het onderzoek richt zich op de verschillende mechanismen, verklaringen en gevolgen van (het gebrek aan) kwaliteit van besturen in (semi-)publieke organisaties. Wat kunnen we leren van affaires omtrent bestuurlijke integriteit en gevallen waar het écht mis gaat (Berndsen, Huberts, Lasthuizen, Van den Heuvel)? Wat zijn de oorzaken van corruptie (De Graaf, Khalid, Kolthoff, Schotborgh, Djoeneri) en wat is van invloed op het melden van schendingen (De Graaf, Gulmans). Welke instrumenten zijn van belang om de kwaliteit van en integriteit van besturen te bevorderen (beleid, toezicht, training: Van Montfort, Huberts, Braun), hoe belangrijk is leiderschap en de ‘tone of the top’ voor (de integriteit binnen) organisaties (Heres, Lasthuizen) en hoe zit het met de relatie tussen kenmerken van de het bestuur en de geboekte resultaten (Fleurke, Hulst, Rodenberg, Lameck)? Hierbij speelt tevens de verbinding met bestuurlijk-juridische inzichten en praktijken (Van Montfort).

In de projecten wordt ook aandacht besteed aan de steeds diffusere context waarin publiek management heden ten dage opereert, zoals de vager wordende scheidslijn tussen de publieke en private sector (denk aan outsourcing, privatisering, hybridisering, publiek-private samenwerking, etc.). Dat kan immers grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van bestuur. Hierbinnen past bijvoorbeeld onderzoek naar de rol van publieke waarden in publiek-private samenwerking (Reynaers), naar semi-publieke sectoren zoals de woningbouwcorporaties en ziekenhuizen (Koolma, Smulders, De Graaf) en naar (moreel) leiderschap in verschillende contexten (Heres, Lasthuizen).

Aanvullend en vanzelfsprekend relevant is dat we ambiëren om in en via de genoemde projecten het onderzoek naar de kwaliteit van besturen methodisch en methodologisch verder te brengen (Peeters, Lasthuizen), ook in internationaal vergelijkend perspectief (Paanakker, Hulst, Apapoe, Lameck, Maesschalck). 

Meer informatie over de verschillende onderzoeksprojecten kunt u vinden op de persoonlijke pagina’s van de leden van Quality of Governance.